evert en willemijn dating - Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas


Noong mga 1390, dumating naman si Rajah Baguinda sa Sulu mula Sumatra o Borneo.

Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-47

Ito ay salitang nagpapahiwatig ng paggalang na itinuro ni Propeta Muhammad tuwing babanggit ng pangalan ng sinomang Propeta ng Allah. Paanyayang ginagamit ng isang Muslim upang hikayatin ang tao na magbalik sa tunay na relihiyon na ibinigay sa kanya ng Allah. 3 Paalala: Ang mga talatang (ayah) inyong nababasa sa aklat na ito ay hinango mula sa Banal na Qur'an at isinalin mula sa orihinal na wikang arabik batay sa pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang tagalog.

Ang Allah (swt) ay nagwika sa Banal na Qur'an 3 : "Anyayahan (ang Sangkatauhan) sa landas ng iyong Panginoon (sa Islam) ng may kaalaman (sa kapahayagan at Banal na Qur'an) at sa matuwid na pangangaral, at makipagtalakayan sa pamamaraang pinakamainam. lubos na nababatid ng Panginoon kung sino ang nangaligaw sa Kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang mga napatnubayan . Dalawang dahilan kung bakit dapat magbalik Islam: 1.

Pagkatapos maitatag ang Islam sa Sulu, ang mga Muslim ay naglakbay patungong Mindanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuwan.

Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

Si Abu Bakr ay dumating sa Jolo noong 1450 at pagkatapos ay pinakasalan niya ang dalagang anak ni Rajah Baginda na si Putri (Princess) Paramisuli.